Değerler Eğitimi

Hedefi olan, hedefine koşan ama yarış atı olmayan, Ne istediğini bilen ancak asla bilmiş tavırlar takınmayan, 2 yabancı dil konuşan ama kendi dilini hor görmeyen, Teknolojiyi kullanan fakat teknolojinin esiri olmayan, Her görüşe saygılı ancak ilkelerinden taviz vermeyen, Bilimin ışığında, sporun ve sanatın yol arkadaşı olduğu, değerlerinin farkında olan nesiller yetiştirmek için GELİYORUZ!


MANEVİ GELİŞİM
İnsan, beden ve ruh bütünlüğü içinde var olur. Bedeniyle bu dünyaya ait olan insan, ruhuyla bu dünyayı anlamlandırır. Bu nedenle iyi insan ruh doyumuyla mutlu olur. Bedene sahip olması itibarıyla nasıl ki o bedeni ayakta ve diri tutmak için biyolojik olarak beslemesi gerekiyorsa ruhunu da beslemek durumundadır. Ruh dünyasının gelişimi insanın manevi gelişimi dediğimiz bu alanı devamlı tahkim edebilmelidir. Bu aynı zamanda beden sağlığı içinde gereklidir. Bunun için insan olarak, en temelde insanlığın temel değerlerini kuşanmak durumundadır. Bundan sonraki aşamada ise insanın kendi varlığını, kâinatın varlığını ve kâinatta olup bitenleri sorgulamalarının cevaplarını bulacağı dinini öğrenmelidir. Ve nihayetinde belli bir forma girmiş olarak bu formu temyiz yetisinin de yardımı ile mükemmel hale getirecek, estetize edecek ahlak olgunluğuna ulaşabilmek için insanı kamil olma yoluna adım atacaktır. Bu süreçlerde kat edeceği mesafe insanın manevi gelişim seyri olacaktır. İnsanın eğitiminde mutlaka manevi gelişim süreçlerini barındırması gereklidir.

KİŞİLİK GELİŞİMİ
“Ahlak ve Maneviyat Eğitimi” yeni öğretim yaklaşımlarına, güncel dile, bilimsel düşünceye uygun olarak oluşturulmuş özgün bir eğitim programıdır. Kişilik Gelişimi programının amacı: Medyanın ve sosyal yapıdaki değişimin etkisiyle dil, düşünce ve davranış olarak geçmişinden ve değerlerinden, aile kültüründen ve medeniyet bilincinden uzaklaşmış insanlarımızın/öğrencilerimizin kendi öz değerlerini sadece söylem olarak değil; dil, düşünce, davranış ve eylem olarak sahiplenmelerini ve yaşamalarını sağlamaktır.

ADAB-I MUAŞERET EĞİTİMİ
Adabımuaşeret en genel anlamı ile görgü kuralları olarak ele alınmaktadır. Geçmişten günümüze var olan her toplum asırlar boyunca kendine özgü, bir arada yaşama kurallarını geliştirmiştir. Bu kurallar medeniyetler arasında farklılıklar arz etse de bunlara uygun yaşamak insan olmanın bir gereğidir. Modernleşmenin etkisiyle sosyal hayatın olumsuz bir şekilde etkilemesi insan olmanın inceliklerini bizlere unutturmaktadır. Bir arada yaşayabilmenin değerini yeni nesillere kazandırmayı amaçlayan adabımuaşeret programı eğitim süreçlerinde açık bir şekilde uygulanmaktadır. Adabımuaşeret programı, sembolik bir anlam kazandığından hangi dinden ya da hangi milletten olursanız olun, insan olmanın gereğine göre yaşamayı düzenlemektedir.

DİN VE AHLAK EĞİTİMİ
Din hayatın her alanında ihtiyaç duyulan en temel duygudur. İnsanın ırkı, çevresi, sosyal statüsü, yaşam tarzı ne olursa olsun hayatının temelinde din ihtiyacı vardır. İnsanoğlu her an arayış içindedir, bu arayışı cevaplamak adına İslam dinini yaşamın her alanına yayarak ve her an hissederek yaşanılacak bir din olduğunu Kuran’ın ve sünnetin ışığında göstermeyi amaçlıyoruz. Bizler milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, sanatta, bilimde matematikte ve tıpta çığır açmış önderlerini tanıyan ve Kur-an’ı Kerim’de zikredilen peygamberlerinin hayatlarını bilen ve aynı zamanda içselleştiren nesilleri yetiştirmek niyetindeyiz. Kur-an’ı Kerim’i okurken adaleti, doğruluğu insanlara faydalı olmayı öğrenmelerini sağlayarak hayatımızı şekillendirecek bizi dünya ve ahiret hayatında en üst mertebeye ulaştıracak kuralları Kur-an’ı Kerim’de bulacağını bilen nesiller yetiştirmek en temel hedefimizdir